Suomen hockeyliiton hallituksen kannanotto epäasialliseen käyttäytymiseen lajin parissa
26.8.2021 21:45 Uutiset / Liiton etusivu

Suomen Hockeyliitto tuomitsee väkivallan kaikissa olomuodoissaan - The Finnish Hockey Association condemns violence in all its forms

Suomen Hockeyliitto tuomitsee väkivallan kaikissa olomuodoissaan. Väkivalta on rikollista ja tuomittavaa sekä kentällä että kentän välittömässä läheisyydessä. Suomen Hockeyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin henki.

Liiton kurinpitovaliokunta on kesäkauden aikana joutunut selvittämään liikunnan eettisiä arvoja ja urheilun reilun peli vastaisia toimia sisältäneitä tapauksia. Suomen Hockeyliitolla on nollatoleranssi väkivallalle, kiusaamiselle, rasismille sekä kaikelle syrjivälle käytökselle. Liitto ottaa kaikki tapaukset vakavasti ja puuttuu tapauksiin. Kurinpitovaliokunta käsittelee raportoidut tapaukset oikeudenmukaisesti kuullen kaikkia osapuolia. Liitto tarkentaa erotuomareiden ohjeistusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta otteluissa sekä lisää erotuomareiden koulutusta.

Hockeyliiton yhdenvertaisuussuunnitelman (vuodelta 2017) tavoitteena on:
 • Kehittää toimintatapoja yhdenvertaisempaan harrastamiseen, kilpailemiseen, syrjintään puuttumiseen ja toimintaan osallistumiseen.
 • Varmistaa, että lajimme ja sen toiminta koetaan avoimeksi ja kaikki tuntevat itsensä turvalliseksi liiton toiminnan parissa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy Internet-sivulta kohdasta materiaalipankki www.hockeyliitto.com/materiaalipankki/

Toimintaohjeet epäasialliseen kohteluun puuttumiseen:
 • Jos huomaat kentällä, harjoituksissa tai liiton alaisissa tapahtumissa kiusaamista, syrjimistä, fyysistä väkivaltaa, henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai seksuaalista häirintää.
 • Ota heti yhteys oman seurasi toimihenkilöihin tai tapahtumissa tapahtumasta vastaavaan henkilöön. Seurat sekä liiton toimihenkilöt ovat liiton jäseninä sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
 • Jos asia ei selviä tällä, niin ole yhteydessä Hockeyliiton yhteyshenkilöihin:

Hannu Hytönen toiminnanjohtaja@hockeyliitto.com puh. 0400 503621

Klaus Saijonkivi info@hockeyliitto.com puh. 0400 481 180

Elisa Vaittinen puh. 045 882 3117

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

Liitto haluaa muistuttaa seuroja, pelaajia ja toimihenkilöitä seuraavista urheilun ja liikunnan pelisäännöistä.

Reilua ja vastuullista urheilutoimintaa on:

 • toisten kunnioittaminen (pelaajien, tuomareiden, toimitsijat)
 • toisten puolustaminen ja kannustaminen
 • kilpailusääntöjen noudattaminen
 • toisen koskemattomuuden kunnioittaminen
 • puuttuminen kiusaamiseen ja siitä eteenpäin ilmoittaminen

Reilua ja vastuullista urheilutoimintaa eivät ole:

 • väkivaltainen käyttäytyminen: lyöminen, potkiminen yms.
 • seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä
  • seksuaalista häirintää on esimerkiksi epäasialliset seksuaaliset puheet tai vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää koskevat seksuaaliväritteiset huomautukset tai kysymykset, seksuaalisesti vihjailevat eleet Tai ilmeet, epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa tai yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai vaatimukset.
  • sukupuoleen perustuvaa häirintää on usein halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentaminen tai kiusaaminen.
 • rasistinen tai syrjivä kielenkäyttö
  • rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän asettaminen muita alempiarvoisempaan asemaan esim. ihonvärin, kulttuurin, etnisen taustan, äidinkielen, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnon vuoksi
  • syrjintä on henkilön ulkopuolelle jättämistä kyseisen henkilön sukupuolen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tms. perusteella.

Lisätietoa ja suosituksia ennaltaehkäisevään toimintaan tai epäasiallisiin kohtelun käsittelyihin: https://etoleyksin.fi

Näiden lisäksi Suomen Hockeyliitto ry ilmoittaa samalla osallistuvansa marraskuussa alkavaan Ihmisoikeusliiton urheilun ihmisoikeuskampanjaan!

Ihmisoikeusliiton urheilun ihmisoikeuskampanjasta tulee myöhemmin vielä lisätietoa sekä ilmoittautumislomake kaikille liiton jäsenseuroille.

Otto-Petteri Ventelä Suomen Hockeyliiton hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Suomen Hockeyliitto ry


The Finnish Hockey Association condemns violence in all its forms. Violence is criminal and reprehensible both on and off the pitch. The activities of the Finnish Hockey Association are based on the ethical values of sports and the spirit of fair play in sports.

During the summer season, the association's disciplinary committee has had to investigate cases that included violating the ethical values of sports and actions against fair play in sports. The Finnish Hockey Association has zero tolerance for violence, bullying, racism and all discriminatory behavior. The association takes all cases seriously and intervenes. The Disciplinary Committee shall deal with reported cases fairly in consultation with all parties involved. The association will refine the referees 'guidelines on how to deal with inappropriate behavior in matches and increase the referees' training.

Hockey Association's one equality plan (from 2017) Aim
 • To develop policies for more equal participation, competition, non-discrimination and participation.
 • Ensures that our sport and its activities are perceived as open and that everyone feels safe with the activities of the association.

The equality plan can be found on the website under Material Bank www.hockeyliitto.com/materiaalipankki/?

Guidelines for tackling ill-treatment:
 • If you notice bullying, discrimination, physical violence, mental or physical violence, or sexual harassment in the pitch, at exercises, or at association’s events.
 • Contact your own staff or the person in charge of the event immediately. As members of the association, the clubs and the association's volunteers are committed to the ethical guidelines and the equality plan.
 • If this does not work out, please contact the Hockey Association's contact persons:

Hannu Hytönen Executive Director@hockeyliitto.com tel. +358 400 503621

Klaus Saijonkivi info@hockeyliitto.com tel. +358 400 481 180

Elisa Vaittinen tel. +358 45 882 3117

Everyone has the right to report if they suspect a doping, competition manipulation or spectator safety violation or other ethical violation in sport. By tackling violations, you help protect athletes and sports and ensure an equal and safe starting point for all athletes.

The association wants to remind clubs, players and volunteers of the following rules of the game in sport and exercise.

There are fair and responsible sports activities

 • respect for others (players, referees, officials)
 • defending and encouraging others
 • compliance with competition rules
 • respect for the each other’s immunity
 • tackling and reporting bullying

unfair and irresponsible sports activities:

 • violent behavior: hitting, kicking, etc.
 • sexual or gender-based harassment
  • sexual harassment includes, for example, inappropriate sexual speeches or jokes, sexually explicit remarks or questions about the body or intimate privacy, sexually suggestive gestures or expressions, inappropriate sexual content on various social media channels, or suggestions or demands for sexual intercourse or other sexual acts.
  • gender-based harassment is often derogatory talk about the other sex, humiliation or bullying of the other sex.
 • racist or discriminatory language
  • racism is the inferiority of a person or group of people due to, for example, skin color, culture, ethnic background, mother tongue, sexual orientation or religion;
  • discrimination is the exclusion of a person on the grounds of sex, color, sexual orientation, religion, etc.

Further information and recommendations for preventive action or inappropriate treatment: https://etoleyksin.fi

In addition to these, the Finnish Hockey Association also announces that it will participate in the Human Rights Federation's sports human rights campaign, which will begin in November!

The Human Rights Alliance's sports human rights campaign will later provide more information and a registration form for all member clubs.

Otto-Petteri Ventelä Board Members

Chairman of the Board Finnish Hockey Association


   
Lisää uutisia
Hockeyliitto
«  Kesäkuu   »
Kategoriat