Responsibility program

Suomen Hockeyliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään vastuullista liikuntaa ja urheilua. Suomen Hockeyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin periaatteet, joihin sisältyy mm. toisten ihmisten kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä̈ kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

Liiton kilpailutoiminnassa sovelletaan Olympiakomitean vuonna 2018 hyväksymiä urheilun Reilun Pelin ihanteita ja tavoitteita sekä eettisiä arvoja. Kaikki liiton kilpailutoimintaan osallistuvat henkilöt sitoutuvat omalta osaltaan noudattamaan näitä ihanteita ja tavoitteita.

Toiminnan tueksi liitto on tehnyt yhdenvertaisuussuunnitelman, ympäristövastuusuunnitelman, antidopingohjelman ja kilpailumanipulaation ehkäisyohjelman.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Hockeyliiton yhdenvertaisuussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tunnistaa syrjiviä toimintamalleja ja käytänteitä ja löytää keinoja, joiden avulla toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa.

Hockeyliiton yhdenvertaisuussuunnitelmasta

Hockeyliiton antidopingohjelma

Antidopingohjelmilla pyritään tukemaan rehellistä urheilua edistämällä sääntöjen ja kanssakilpailijoiden kunnioittamista, reilua kilpailua, tasapuolista kilpailutilannetta ja puhtaan urheilun arvoa. Lisäksi antidopingohjelmalla pyritään suojelemaan urheilijoiden terveyttä ja tarjoamaan heille mahdollisuuden pyrkiä erinomaisiin suorituksiin ilman kiellettyjä aineita ja menetelmiä.

Antidopingohjelma

Suomen Hockeyliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin antidopingsäännöstöihin.

Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen ylläpitämä Puhtaasti paras -verkkokoulutuksesta niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Suomen Hockeyliitto suosittelee kaikkia lajin parissa toimivia käymään läpi verkkokoulutuksen.

https://puhtaastiparas.fi/fi/login

Ympäristövastuuohjelma

Suomen Hockeyliitto haluaa kantaa vastuunsa ympäristöstä ja pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan kestävän kehityksen. Tavoitteena on, että lajin harrastamisesta ei aiheudu ympäristölle ylimääräistä haittaa. Suomen Hockeyliiton ympäristövastuullisuussuunnitelman tavoitteena on vähentää lajin harrastamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja lisätä jäsenistön tietoisuutta ympäristön huomioimisessa.

Hockeyliiton ympäristövastuullisuussuunnitelma

Säännöt ja kurinpitosäädökset

Liiton kilpailutoimintaa ja sen ulkopuolista toimintaa ohjaa niin kilpailusäännöt kuin liiton kurinpitosäädökset. Kilpailutoimintaa valvoo liiton kilpailutoimikunta ja kilpailujen ulkopuolista toimintaa liiton kurinpitovaliokunta,

Suomen Hockeyliiton Kurinpitosäädökset